regulamin szkoleń


I. Organizatorem szkoleń jest:

Diakonia Wang – kursy resuscytacji, ośrodek z siedzibą w Karpaczu, przy ul. Na Śnieżkę 7


II. Szkolenia

1. Diakonia Wang – kursy resuscytacji organizuje szkolenia w zakresie, terminach i cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej.

2. Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej organizatora w dziale OFERTA SZKOLENIOWA

3. Diakonia Wang – kursy resuscytacji jest ośrodkiem spełniającym wszystkie formalne wymogi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie organizowanych szkoleń.


III. Zgłoszenie uczestnictwa/Rezerwacja miejsca

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na podstronach witryny.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dany kurs lub do dnia określonego w ofercie szkolenia, odpowiednio:

 • ALS Provider – na 4 tygodni przed terminem kursu
 • EPALS Provider – na 4 tygodni przed terminem kursu
 • ILS Provider – na 3 tygodnie przed terminem kursu
 • BLS/AED Provider – 2 tygodnie przed terminem kursu
 • PBLS Provider – 2 tygodnie przed terminem kursu
 • BIC – kurs instruktorski – 2 tygodnie przed terminem kursu
 • ASLS – kurs udarowy – 2 tygodnie przed terminem kursu

Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa nie jest możliwe.

3. Przesłanie karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z danymi dotyczącymi płatności za kurs.

4. Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po dokonaniu opłaty wstępnej (50% całkowitego kosztu kursu) przez uczestnika w terminie do 7 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń (data uwidocznienia wpłaty na koncie Diakonii Wang – Santander Bank 26 1090 1926 0000 0001 0091 5362).

Całość szkolenia powinna być opłacona na najpóźniej 7 dni przed terminem wybranego szkolenia.

5. Brak płatności w ww. terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

6. Pozostałą część opłaty (po dokonaniu jedynie opłaty wstępnej) należy uiścić do momentu przyjazdu na szkolenie.

7. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Diakonia Wang drogą elektroniczną na adres tomaszgorecki@mac.com.

2. Warunki rezygnacji przed wniesieniem opłaty przez Zgłaszającego:

 • brak konsekwencji

3. Warunki rezygnacji po wniesieniu opłaty przez Zgłaszającego:

 • do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń bez konsekwencji, chyba że rezygnacja nastąpi po wpisaniu uczestnika do systemu zarządzania kursami – COSY ERC oraz udostępnieniu materiałów do kursu przez Diakonia Wang; wtedy potrącone zostanie 250 zł opłaty,
 • po zamknięciu zgłoszeń, potrącone zostanie 100% opłaty za kurs.

4. Zwrot całości lub części kwoty opłaty za kurs zostanie przekazany na konto wskazane przez osobę dokonującą rezygnacji.

5. Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia bez konsekwencji finansowych po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Diakonia Wang – kursy resuscytacji.


V. Zmiany organizacyjne szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformowane zostaną osoby zgłoszone na kurs drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefonicznie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.

3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do osób zgłoszonych na kurs na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Organizator poinformuje Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie, wniesiona opłata zostanie zwrócona Zgłaszającemu.


VI. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

1. Uczestnik kursu ma prawo do:

 • udziału w kursie według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,
 • konsultacji zagadnień poruszanych na kursie z instruktorami prowadzącymi zajęcia,
 • rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania opłaty za kurs.

2. Uczestnik kursu ma obowiązek:

 • punktualnie stawiać się na zajęciach,
 • szanować prawa i obyczaje panujące na kursie,
 • szanować mienie Organizatora,
 • szanować prawa autorskie należne autorom książek, podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,
 • przestrzegać przepisów BHP.

3. Dalsze postanowienia

 • uczestnik kursu wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność,
 • uczestnik, może nie zaliczyć kursu (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa, skreślenie z listy kursu) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach oraz gdy nie ma możliwości uzupełnienia wiedzy wynikającej z tej absencji.
 • obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa (100% frekwencja na zajęciach jest jednym z elementów dopuszczających do egzaminów końcowych)

4. Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w wypadku:

 • rezygnacji z uczestniczenia w kursie,
 • nie uiszczenia należnych opłat za kurs,
 • rażącego naruszenia Regulaminu.

Decyzję o skreśleniu Uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator i/lub Dyrektor Kursu po konsultacji z Instruktorami prowadzącymi zajęcia.


VII. Cena kursu/Rachunek

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, dostęp do platformy edukacyjnej Europejskiej Rady Resuscytacji – COSY (komplet materiałów do danego kursu), nadzór merytoryczny Polskiej Rady Resuscytacji, certyfikat ukończenia/uczestnictwa w kursie, koszt napojów podczas przerw, obiady w przypadku kursów 2 dniowych.

2. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków (śniadanie, kolacja), dojazdu, parkingu, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

3. Zamawiający otrzyma od Organizatora rachunek/fakturę za kurs w terminie do dwóch tygodni od jego zakończenia, droga elektroniczną na adres mail podany w czasie rejestracji.


VIII. Ewaluacja szkoleń

1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.


IX. Certyfikaty/Zaświadczenia

1. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem/Zaświadczeniem dla danego kursu.

2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu/Zaświadczenia (poza zaliczeniem egzaminów końcowych w przypadku kursów ALS/EPLS) jest obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie kursu.


X. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Diakonii Wang, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Diakonia Wang swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania jak i całkowitego ich usunięcia.


XI. Reklamacje

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Diakonii Wang w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Diakonia Wang rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania.


XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.