EPALS Provider CourseKurs EPALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami pediatrycznymi, znajdującymi się w stanie zagrożenia życia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Centra Urazowe, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego/. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne. Kurs EPALS zawiera również zagadnienia najczęściej występujących urazów w tej grupie wiekowej.


Cele kursu:

 • szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej, krążeniowej, zatrzymaniu krążenia i u dziecka po urazie
 • rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych

Adresaci kursu:
Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.


Program:
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej 4 tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz  Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).


POBIERZ PROGRAM  (przykładowy program EPALS)


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną, oraz praktyczną z zakresu:

 • rozpoznania dziecka poważnie chorego
 • wprowadzenia do zaopatrywania dróg oddechowych
 • zaburzeń rytmu serca
 • pacjenta po urazie – zaopatrzenie
 • resuscytacji noworodka
 • opieki poresuscytacyjna

Stacje ćwiczeniowe, gdzie w realnych warunkach przeprowadzamy:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych
 • udrażnianie dróg oddechowych
 • stabilizacja kręgosłupa szyjnego – unieruchomienie
 • dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki
 • bezpieczna defibrylacja, kardiowersja, AED
 • zaburzenia rytmu serca

Scenariusze:

 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność krążenia
 • pacjent urazowy
 • zatrzymanie krążenia
 • resuscytacja noworodka
 • opieka poresuscytacyjna

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Ocena:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co trzy lata.


Cena kursu:


Cena kursu EPLS – 1500 zł/os (w cenie 2 obiady)
Cena kursu w Warszawie – 1550 zł/os (w cenie 2 obiady)


Za uczestnictwo w kursie EPALS Ratownik Medyczny otrzymuje 15 punktów edukacyjnych

 • szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji, według aktualnych wytycznych 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji
 • kurs EPALS jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/
 • zajęcia prowadzone w małych (6-osobowych) grupach ćwiczeniowych, na którą przypada 2 instruktorów ERC
 • uczestnik otrzymuje materiały kursowe, dostęp do platformy edukacyjnej COSY na 4 tygodnie przed kursem
 • kurs jest zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym
 • okres ważności certyfikatu – 3 lata