ALS Provider CourseKurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Centra Urazowe, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego/. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.


Cele kursu:

 • wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych
 • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia
 • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy efektywnej komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest głównie do personelu medycznego /lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/.


Program kursu:
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/
z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz  Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz wentylacja workiem samorozprężalnym.
Kurs prowadzony jest w programie dwudniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 2 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to dwadzieścia cztery osoby (cztery grupy po sześć osób).


POBIERZ PROGRAM  (przykładowy program kursu ALS)


Pokazy:
Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą:

 • perspektywy ALS w świetle nowych Wytycznych 2021
 • uniwersalny Algorytm ALS

Oraz wiedzę praktyczną w postaci ćwiczeń i warsztatów:

 • przyrządowe zaopatrzenie dróg oddechowych
 • monitorowanie, zaburzenia rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • defibrylacja manualna
 • równowaga kwasowo-zasadowa
 • zaburzenia rytmu – praktyczne scenariusze ćwiczeniowe
 • NZK – praktyczne scenariusze ćwiczeniowe
 • NZK w szczególnych sytuacjach:
/zanurzenie, uraz, astma, zatrucie, ciąża, anafilaksja, hipotermia, hipowolemia, ostre zespoły wieńcowe, zaburzenia elektrolitowe/
 • Non Technical Skills – umiejętności pozatechniczne NTS
 • etyka w resuscytacji
 • opieka poresuscytacyjna

Ocena:
Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co trzy lata.


Cena kursu:

Cena kursu ALS – 1900 zł/os (w cenie 2 obiady)
Cena kursu w Warszawie – 1950 zł/os (w cenie 2 obiady)


Za uczestnictwo w kursie ALS Ratownik Medyczny otrzymuje 15 punktów edukacyjnych.

– szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów /ALS/ Polskiej Rady Resuscytacji, według aktualnych Wytycznych 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji
– kurs ALS jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/
– zajęcia prowadzone w małych (6-osobowych) grupach ćwiczeniowych
– uczestnik otrzymuje materiały kursowe, dostęp do platformy edukacyjnej COSY na 4 tygodnie przed kursem
– kurs jest zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym
– okres ważności certyfikatu – 3 lata